ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Συμφωνία σχετικά με τους όρους χρήσης του δικτυακού τόπου της φωτομάδας

Αυτός ο δικτυακός τόπος ανήκει στην φωτομάδα ( εφεξής “φωτομάδα”), η οποία και τον λειτουργεί. Όλες οι φωτογραφίες και το σχετικό πληροφοριακό υλικό ανήκουν στην Εταιρία και σε αυτούς που μας τις προμηθεύουν (“Δημιουργοί”).

Παρακαλώ διαβάστε τους παρακάτω όρους, που απευθύνονται σε όλους τους επισκέπτες/ χρήστες, πριν τους αποδεχτείτε σαν προϋπόθεση χρήσης των φωτογραφιών.

Προμήθεια φωτογραφιών από το website

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση, εκτύπωση ή η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή των φωτογραφιών είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.

Η άδεια χρήσης των φωτογραφιών δίνεται ύστερα από την καταβολή της σχετικής αμοιβής που προβλέπεται σε κάθε περίπτωση. Όλες οι αποστολές φωτογραφιών υπόκεινται στους όρους της παρούσας.

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Η φωτομάδα παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες του υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει και μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών. Η φωτομάδα δεν ευθύνεται για την ποιότητα των αγαθών που αποκτώνται μέσω των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου και η συναλλαγή δεσμεύει αποκλειστικά τον επισκέπτη / χρήστη και την εταιρεία παροχής αγαθών ή υπηρεσιών. Συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εμπλακεί η φωτομάδα σε σχετική δικαστική διαφορά που προκύπτει από τη συναλλαγή αυτή.

Χρήση των φωτογραφιών

Αναγνωρίζετε ότι οι φωτογραφίες αποτελούν πολύτιμη περιουσία μας. Απαγορεύεται να δημιουργήσετε, αποθηκεύσετε ή αποστείλετε φωτογραφίες χωρίς την ρητή άδειά μας ή να χρησιμοποιήσετε τις φωτογραφίες για μη συμφωνημένη χρήση.

Περιορισμός ευθύνης της φωτομάδας

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η φωτομάδα δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτύακου τόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η φωτομάδα αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Η φωτομάδα δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

Επίσης η  φωτομάδα δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Η φωτομάδα δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων και υπηρεσιών.

Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση η φωτομάδα.

Κατάσταση ψηφιακών αρχείων και εκτυπώσεων

Αν επιλέξετε αποστολή των φωτογραφιών σε CD ή τις “κατεβάσετε” από το website θα θεωρήσουμε ότι οι φωτογραφίες που σας αποστείλαμε με  CD ή αυτές που κατεβάσατε από το website παραλήφθηκαν σε καλή και εύχρηστη κατάσταση εκτός αν μας ενημερώσετε άλλως μέσα σε 2 εργάσιμες μέρες . Αν επιλέξετε αποστολή των φωτογραφιών σε εκτύπωση θα θεωρήσουμε ότι οι φωτογραφίες παραλήφθηκαν σε καλή και εύχρηστη κατάσταση εκτός αν μας ενημερώσετε άλλως μέσα σε 2 εργάσιμες μέρες.

Δικαιώματα αναπαραγωγής

Τα δικαιώματα αναπαραγωγής των φωτογραφιών ρυθμίζονται από την παρούσα και περιορίζονται αυστηρά στην συμφωνημένη χρήση και  χρόνο ή τόπο χρήσης για τα οποία δώσαμε την άδειά μας.

Αν δεν ορίζεται άλλως από ειδικότερη συμφωνία οι φωτογραφίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μία φορά σε μία έκδοση, παρουσίαση ή ιστοσελίδα σε συγκεκριμένο μέγεθος και με κείμενο (αν υπαρχει) στην γλώσσα ή γλώσσες που συμφωνήθηκαν. Η αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο μέρους ή όλου οποιασδήποτε φωτογραφίας απαγορεύεται αυστηρά χωρίς την ρητή μας άδεια. Πρέπει να μας ενημερώνετε για το πότε και πώς σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε μια φωτογραφία. Εμείς θα αποφασίσουμε αν θα σας παρέχουμε την άδεια και με ποιους όρους.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Οι φωτογραφίες μας προστατεύονται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα στις φωτογραφίες ανήκουν στους δημιουργούς και παρέχονται από την φωτομάδα. Για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων πρέπει κάθε αναπαραγωγή να συνοδεύεται από την παρακάτω μορφή:

  1. Αν γίνει χρήση της φωτογραφίας σε έντυπο πρέπει να εμφανίζεται το όνομα “του δημιουργού/ φωτομάδα” μέσα στη φωτογραφία.
  2. Αν η χρήση δεν είναι έντυπη πρέπει να αναφέρετε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Οι εικόνες απαγορεύεται να αλλοιωθούν, κακομεταχειρηθούν, να τους γίνουν προσθήκες ή να διαγραφεί μέρος αυτών χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή σας.

Πρέπει να μας παρέχεται αντίγραφο της έκδοσης όπου εμφανίζεται η φωτογραφία.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της φωτομάδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της φωτομάδας και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών της και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.